Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
tel: 058 - 288 78 87
mesdagfonds@gmail.com

Home

Miljoenen mensen over de gehele wereld genieten van melk, toetjes en talloze zuivelproducten uit de Nederlandse melkveehouderij samen met de rest van de zuivelketen. De koe vormt het hart van de hele zuivelketen en is verantwoordelijk voor de productie van hoogwaardige zuivel. Vanwege die belangrijke positie is de koe het beeldmerk van de Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO.
Welkom de website van de Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO. Hier kunt u meer lezen over ons, onze doelen, de projecten die we ondersteunen en hoe u een aanvraag kunt indienen.

 

Laatste nieuws

​Onderschrijft minister Schultz van Haegen de globale toezegging tot nadere objectivering bronnen nutriënten in oppervlakte- en grondwater?

De minister heeft op 2 juni gereageerd op het rapport “Waterkwaliteit en Veehouderij” middels een brief. Ook is ze tijdens het AO Water op 16 juni uitgebreid ingegaan op de items die we onder de aandacht hebben gebracht.

Lees hier het gehele artikel
 
Reactie Mesdagfonds Waterkwalitiet

Lees hier de reactie van het Mesdag fonds op de brief van minister Schultz van Haegen.
 
Het Mesdagfonds wil benadrukken dat de landbouw een belangrijke bron is voor N en P in grond en oppervlaktewater. Maar ook dat de landbouw al veel heeft gedaan en daadwerkelijk stappen voorwaarts heeft geboekt. Om de normen te halen die nu worden gevraagd is meer inspanning nodig dan alleen bij landbouw. Ook voor andere bronnen moeten nu stappen worden gezet. Waarom nu? De kader richtlijn water doelen staan voor 2021 en 2027 maar de landbouw&veehouderij wordt nu in Brussel al afgerekend op rapportages uit NL dat waterdoelen niet gehaald worden.

Met name bij kwel langs de kust en riooloverstorten deelt de minister gelukkig onze oproep. Maar de ernst voor waterdoelen en rapportages Brussel inzake veehouderij vandaag vraagt meer. Meer aandacht, meer bewustzijn in politiek en sector en meer samenwerking tussen I&M en EZ. Verder zijn niet onderbouwde conclusies dat matige waterkwaliteit alleen door veehouderij wordt veroorzaakt contraproductief om samen stappen voorwaarts te maken. Immers schoner oppervlakte water en grondwater is een gezamenlijke opdracht.

 
Mesdag Zuivelfonds biedt petitie Waterkwaliteit aan
 
Het bestuur van het Mesdag Zuivelfonds (Mesdagfonds) heeft dinsdag 12 april 2016 aandacht gevraagd voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebieden. Voorzitter Jan Cees Vogelaar heeft een petitie aangeboden aan de vaste kamercommissie van Infrastructuur en Milieu in de Tweede Kamer in Den Haag.
Aanvankelijk leidden de ingestelde maatregelen tot forse verbetering van de waterkwaliteit, maar sinds een aantal jaren is er sprake van stagnatie. Mesdagfonds heeft door onderzoeksjournalist Geesje Rotgers laten onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Het onderzoek laat zien dat in gebieden met een hoge fosfaatbelasting weinig intensieve veeteelt is, maar wel veel riooloverstorten, watervogels en natuurlijke kwel. Er zijn grote knelpunten gesignaleerd in het oppervlaktewater in West-Nederland, terwijl hier weinig veehouderij en landbouw gevestigd is. 
“Het oplossen van de waterproblemen in Nederland ligt voor een belangrijk deel op het bord van de landbouw, maar uit het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren, blijkt dat de landbouw in een aantal gebieden niet alleen de oorzaak kan zijn. De landbouw kan hier dus ook niet alleen het probleem oplossen”, aldus Vogelaar. Vogelaar wijst erop dat ook watervogels, riooloverstorten en fosfaatrijke kwel een bijdrage leveren aan de fosfaat en nitraatbelasting van het oppervlaktewater, maar deze bronnen vallen nu voor een belangrijk deel buiten beeld. Vogelaar wijst erop dat wanneer knelpunten niet adequaat worden aangepakt en verbetering van de waterkwaliteit uitblijft, toekomstige sancties door de Europese Commissie niet kunnen worden uitgesloten.” 
Jaco Geurts (CDA) laat via Twitter weten het kabinet te zullen vragen om een reactie, ook Elbert Dijkgraaf (SGP) is van plan dat te doen. Helma Lodders (VVD) reageert dat de waterkwaliteit vragen oproept. Zij wil dit aan de orde stellen middels Kamervragen. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) zegt de problematiek rondom de waterkwaliteit te herkennen. Koeien van haar broer moesten voorheen vies water uit riooloverstorten drinken. “Dat was niet fijn. Het duurde lang voordat het waterschap actie nam om de overstort te saneren.” Ook waterschappen moeten hun verantwoordelijkheid nemen!  
Mesdagfonds vraagt aandacht voor waterkwaliteit landelijk gebied 
Op dinsdag 12 april om 13.30 uur heeft Mesdag Zuivelfonds (Mesdagfonds) een petitie Waterkwaliteit overhandigd aan de leden van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu. De waterkwaliteit op het platteland is in grote gebieden slecht en verbetert onvoldoende, ondanks de ingestelde maatregelen. Uit onderzoek dat Mesdagfonds heeft laten uitvoeren naar de oorzaken van het uitblijven van verbetering, blijkt dat de knelpunten niet overal correct in beeld zijn.
 
Hierdoor bestaat het risico dat problemen worden aangepakt waar ze niet zijn, en waar ze wel zijn worden deze over het hoofd gezien. Uitblijven van voldoende verbetering van de waterkwaliteit zal leiden tot sancties van de Europese Commissie voor Nederland, vreest Mesdagfonds. Mesdagfonds pleit met zijn petitie voor een milieubeleid op basis van feiten en metingen. Het beleid is nu voor een belangrijk deel gebaseerd op rekenmodellen. 
 
Bekijk hier de Petitie Waterkwaliteit en het rapport Waterkwaliteit en Veehouderij.

 
Lubbert van Dellen op BNR
Boeren hebben tal van maatregelen genomen om te voorkomen dat er teveel fosfaat uit hun mest het water in loopt. Maar uit onderzoek blijkt nu dat weidevogels en riooloverstorten grotere vervuilers zijn dan gedacht. En dat het aandeel fosfaat dat van boerderijen afkomstig is wellicht een stuk kleiner is. Dinsdag overhandigt boerendenktank Mesdagfonds dit onderzoek aan de Tweede Kamer. In de uitzending Lubbert van Dellen, secretaris van het Mesdagfonds.
Klik hier voor de uitzending

 
Nieuw onderzoek vergroot inzicht
Handvatten voor beperken emissie en depositie ammoniak
 
Het ontwikkelingsperspectief van veehouderijbedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de emissie en depositie van ammoniak. Voor agrarische ondernemers is het dus van groot belang meer inzicht te krijgen in het gedrag van ammoniak. Uit de eerste resultaten van een dit jaar gestart onderzoek blijkt dat de emissiewaarden van ammoniak sterk variëren. Daarbij kunnen al handvatten aan agrarische ondernemers worden gegeven om de emissie van ammoniak te reduceren met meer factoren dan alleen uitrij techniek, bodem en gewassoort.
 
De gemeten emissie waarden kent een grote variatie, die goed kan worden verklaard door factoren als de wind (3 of 1 meter per seconde heeft veel invloed), temperatuur (bijvoorbeeld hogere temperatuur leidt tot meer emissie), straling (bijvoorbeeld einde dag uitrijden voor avond/nacht leidt tot minder emissie), luchtvochtigheid (vochtiger weer leidt tot lagere emissie, tijdens regen beperkte emissie), gewas (8 tot 10 cm lang gras, geeft lagere emissie dan pas gemaaid), mestgift en soort (ammonium gehalte bepalend, maar ook pH gehalte en daarnaast vooral ds gehalte mest, water toevoegen leidt tot lagere emissie) en uitrij techniek (mate van infiltratie, naast techniek ook te bereiken met verdunning
 
Het onderzoek wordt gefinancierd door het Mesdagfonds, Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door Wageningen UR, ECN en het RIVM. Doel is om met nieuwe kennis en technologie aan agrarische ondernemers de mogelijkheden te bieden effectiever te sturen in het reduceren van de emissie van ammoniak. Ook wordt het beter sluiten van de stikstof kringloop onderzocht, met uiteindelijk als doel om zo weinig mogelijk stikstof te verliezen en daarbij een zo’n hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren.
 
Tevens wordt bekeken of de depositieberekening Aerius, die binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bepalend is voor maatregelen voor ammoniak arme huisvesting en mestopslag, kan worden verbeterd met extra metingen. De resultaten van het onderzoek hier na zijn nog niet bekend
 
De deelnemende partijen willen verkennen of de resultaten van het onderzoek concreet kunnen worden vertaald in management aanbevelingen voor agrarische ondernemers en een breder perspectief scheppen voor het (vergunningen)beleid.
 
Meer resultaten van het onderzoek komen in de periode eind 2014 - eind 2016 beschikbaar.   
 
Zie voor iets meer informatie bijgaand persbericht.
 
Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
 
Lubbert van Dellen (secretaris Mesdag fonds)
L.vanDellen@acconavm.nl
Of telefonisch 058-2887887 / 0653725793
$errorCode = 80
xml_error_string() = Comment must not contain '--' (double-hyphen)
xml_get_current_line_number() = 28
xml_get_current_column_number() = 29
xml_get_current_byte_index() = 1327